Strona główna Portal Aktualności Plan miasta Informator teleadresowy Wydarzenia Spacer Galeria Filmy E-kartki bip
portal
Oferty inwestycyjne kopia.jpg
Uzdrowisko kopia.jpg
Teznia kopia kopia.jpg
BANER!.jpg
baner0obw_edytowany-2.jpg
rewitalizacja.jpg
mapainwestycji.gif
Przeczytaj koniecznie
1
2
3
4
5
europedirect kopia.jpg
airport kopia.jpg
Portal - Ważne dla mieszkańców
Rejestracja nazw internetowych
PDF
DRUKUJ

 

 

 

 

 

 

Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl"


Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1


Regulamin rejestracji i utrzymywania nazw domen internetowych w domenie drugiego stopnia „inowroclaw.pl",zwany dalej Regulaminem, określa zasady i tryb postępowania związane z rejestracją i utrzymywaniem nazw domen drugiego stopnia w domenie „inowroclaw.pl"


Rozdział 2

Zasady i warunki administracji domeny „inowroclaw.pl"

§ 2

1. Administrację domeny „inowroclaw.pl" prowadzi Miasto Inowrocław.
2. Zgody na rejestrację i utrzymywanie nazw domeny udziela Prezydenta Miasta Inowrocławia, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku w formie pisemnej.


Rozdział 3

Zasady i tryb postępowania przy rejestracji domen

§ 3

1. Podmiotami uprawnionymi do rejestracji domen są osoby fizyczne, prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, posiadające zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw.
2. Rejestracja domeny dokonywana jest na podstawie wniosku o rejestrację domeny stanowiącego załącznik do Regulaminu.
3. Urząd Miasta Inowrocławia może zwrócić się w terminie 7 dni od doręczenia wniosku o uzupełnienie lub rozszerzenie informacji zawartych we wniosku. W takim przypadku, bieg terminu na wydanie zgody ulega zawieszeniu.
4. Wnioskodawca winien wskazać adres e-mail, służący do stałych kontaktów z Urzędem Miasta Inowrocławia w sprawach technicznych (opiekun techniczny) oraz dane teleadresowe osoby reprezentującej wnioskodawcę przy czynnościach prawnych (reprezentant wnioskodawcy).
5. Złożenie wniosku o rejestrację domeny w domenie "inowroclaw.pl" jest równoznaczne w skutkach z potwierdzeniem, iż Wnioskodawca zapoznał się z treścią regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia, zarówno co do zasad rejestracji jak i postępowania w sprawie.

§ 4

1. Wnioskodawca sam określa brzmienie domeny.
2. Prezydent Miasta Inowrocławia odmówi zarejestrowania domeny, jeżeli:
1) domena jest już zarejestrowana lub prowadzona jest aktualnie rejestracja tej samej nazwy domeny przez osobę trzecią;
2) jest nazwą rodzajową produktu lub usługi i nie jest jednocześnie nazwą własną wnioskodawcy;
3) jest nazwą rodzajową usługi sieci internet;
4) może wprowadzać w błąd użytkowników sieci internet co do pochodzenia produktu lub usługi w sposób określony przepisami ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
5) jest powszechnie znaną nazwą własną, która przysługuje innemu podmiotowi niż wnioskodawca;
6) zawiera słowa obsceniczne, obraźliwe lub w inny sposób naruszające dobre obyczaje;
3. Rejestracja i utrzymanie domen drugiego stopnia w domenie „inowroclaw.pl" jest płatne i wynosi 30 zł netto rocznie + obowiązująca stawka VAT.
4. Brak wniosku o rezygnację z domeny przed upływem okresu opłaconego, powoduje automatyczne przedłużenie utrzymania domeny o następny rok.
5. W uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Inowrocławia może zwolnić z uiszczenia opłaty.

 

Rozdział 4

Postanowienia końcowe

§ 5

1. Zabrania się prowadzenia w zarejestrowanej domenie kampanii wyborczej oraz zamieszczania treści posiadających cechy agitacji wyborczej.
2. Prezydent Miasta Inowrocławia zastrzega sobie prawo do usunięcia domeny w przypadku:
1) wykorzystania jej do publikacji treści godzących w wizerunek Miasta, Urzędu Miasta Inowrocławia czy innych instytucji publicznych,
2) gdy zawiera ona treści pornograficzne, obraźliwe, sprzeczne z polskim i międzynarodowym prawem, jak również zawiera treści lub jest powiązana ze stronami głoszącymi nienawiść, rasizm, nazizm lub inne treści mogące negatywnie wpłynąć na dobre imię osób trzecich, a także gdy wprowadza w błąd inne osoby,
3) gdy zawiera oferty handlowe dotyczące przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstw lub związanych z pornografią.
3. Wprowadzenie do domeny treści o cechach wymienionych w ust.1 i 2 skutkować będzie obligatoryjnym usunięciem domeny.
4. Orzeczenie w sprawie usunięcia domeny podejmuje Prezydent Miasta Inowrocławia, informując o tym niezwłocznie na piśmie podmiot, na wniosek którego zarejestrowano domenę.
5. W przypadku usunięcia domeny z przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 uiszczona opłata nie podlega zwrotowi.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
szukaj...
BANER PERŁY.jpg
e-urzad.jpg
BANER_edytowany-1.jpg
Wrzesień 2019
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
baner2.jpg
filmy
1
2
3
4
5
pte.jpg
baner_maly.jpg
baner-inlot.jpg
walidacja: | XHTML 1.0 | CSS 2.1 |